VŠE udělila čestný doktorát Johnu A. Listovi, odborníkovi na field experimenty

John A. List, Kenneth C. Griffin Distinguished Service Professor z University of Chicago, převzal na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát z rukou rektora doc. Petra Dvořáka. Profesor List je přední světový odborník v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie, jenž byl také zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015.

O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Listovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty v listopadu 2019. Předání čestného doktorátu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za přítomnosti rektorů českých vysokých škol a dalších reprezentantů akademické obce. Mezi hosty byli také velvyslanci, zástupci odborné veřejnosti a v neposlední řadě i studenti. Během slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. List s odbornou přednáškou na téma The Voltage Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale. Představil v ní svou novou knihu Voltage Effect z roku 2022, která přináší ucelený teoretický a empirický vhled do toho, jak lze využít vědu k tvorbě vědy.

Johna A. Lista proslavila po celém světě zejména vědecká práce vyznačující se významným přesahem do praxe, kdy je považován za zakladatele tzv. field experimentu (terénní experiment), vědecké metody experimentálního zkoumání, která analyzuje intervence v reálném prostředí namísto laboratorním, čímž se proslavil po celém světě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na širokou škálu ekonomických problémů majících dalekosáhlý společenský přesah, a to v oblasti charity, vzdělání, cenového chování firem, diskriminace, environmentální ekonomie, finančních trhů, poskytování veřejných statků či roli trhu v rozvíjení racionality.

Během své bohaté vědecké kariéry vydal deset knih a v řadě prestižních odborných časopisů publikoval více jak dvě stě odborných statí, široce citovaných.

Profesor List je zosobněním moderního multidisciplinárního přístupu k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí a je považován za jednoho z nejvýznamnějších průkopníků experimentální ekonomie. Jak kdysi Gary Becker, jemuž jsme také udělili doktorát honoris causa již v roce 1996, výstižně poznamenal, práce Johna Lista v oboru field experimentů je přímo revoluční. Metody a praxi posunul významně vpřed. Klíčovým je zejména fakt, že jedinci jsou zkoumáni ve svém přirozeném prostředí, namísto laboratorním, kdy jsou analyzovány jejich skryté ekonomické motivy,“ ocenil přínos prof. Lista děkan Národohospodářské fakulty VŠE prof. Zdeněk Chytil. „Profesor List byl zařazen agenturou Reuters do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015. Za přínosy v příbuzných či identických oborech ekonomie toto ocenění obdrželi již Herbert Simon (1978), Daniel Kahneman s Vernonem Smithem, (2002), či Richard Thaler, (2017). Je tedy jen otázkou času, kdy bude i jemu Nobelova cena za ekonomii udělena,“ dodal.

S pokorou přijímám tento čestný doktorát a budu i nadále pokračovat ve své monomaniakální snaze využít ekonomickou vědu k tomu, aby byl svět lepším místem,“ řekl při slavnostním obřadu profesor List.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. V minulosti převzala čestný titul VŠE „Doctor oeconomiae honoris causa“ řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny Robert A. Mundell, Milton Friedman, Gary S. Becker a Richard Thaler.

Slavnostní ceremoniál předání čestného doktorátu proběhl v pondělí 16. května 2022 od 11:00 hodin ve Vencovského aule VŠE v Praze:

  • Laudatio na profesora Johna A. Lista přednesl děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Zdeněk Chytil
  • Přednášku na téma „The Voltage Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale“ přednesl prof. John A. List
  • Tisková zpráva VŠE v Praze
  • Sestřih slavnostního ceremoniálu bude k dispozici později
  • Více informací je k dispozici na webu fakulty